Poranek ze Słowem na 2 marca 2021

Naucz mnie trafnego sądu i poznania, bo uwierzyłem przykazaniom twoim!

Ps 119,66

Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością.

Jk 3,13